×
BAĞIŞ YAP BURS BAŞVURUSU YAP
Anasayfa > VAKIF SENEDİ
ADALYA
SAĞLIK, EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
RESMİ SENEDİ
 
07 / 03/ 2015 TARİHLİ GENEL KURUL - 23 / 12 / 2016 TARİH VE 2016 / 424 SAYILI ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARARI İLE ONAYLANAN VAKIF SENEDİNİN SON ŞEKLİDİR.

 
- ÖNSÖZ -
 
ADALYA; Belde yönetiminin halk ile birlikte yörenin sağlık, eğitim ve kültür yönünden kalkınması için el ele verdikleri bir oluşumun adı ve ulaşılacak başarının simgesidir.
 
ADALYA; Toplumumuza ve çevreye armağan edilmesine çalıştığımız bir düş ve gerçekleşirse bir amaç olarak insanlarını mutlu kılmayı tasarladığımız bir hedeftir.
 
ADALYA, İçin bu duygularla kurduğumuz Vakfa özgülediğimiz malvarlığı satılamaz ve mirasçısı olunamaz. Gelirleri ve ürünleri sadece hak edenlere verilir, başkalarına ve koşullara aykırı olarak verilemez, harcanamaz. Kim ki bunlardan bir şeyi zorunlu tepkisi bozanların üzerindedir.
 
Vakfımızı yüce Ulusumuza, Yasama ve Yürütme Erklerine, Bağımsız Yargı Organlarına, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Vakıf organları ile tüm hayırseverlere emanet ediyor, koruma, destekleme ve geliştirme çabalarının esirgenmemesini diliyoruz.
 
VAKIFLAR KURUCULAR KURULU
25/05/1995 - ANTALYA
 
- 1 -
 
ADALYA SAĞLIK,EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI RESMİ SENEDİDİR.
1.BÖLÜM: Kuruluş Hükümleri
 
Kuruluş
MADDE 1: Yasalar ile bu Resmi senet hükümleri uyarınca yönetilmek yararlı hizmetler sunmak üzere “ADALYA Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı” kurulmuş olup, kısa adı (ADASEK) tir.İzleyen maddelerde “VAKIF” olarak anılmıştır.
 
Merkez ve Şubeler
MADDE 2: Vakfın merkezi ANTALYA’ dır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile yurt içinde şubeler açabilir.
 
Amaç ve Hizmet Konuları
MADDE 3: Vakfın amacı Muratpaşa Belediyesi’nin öncülüğünde halkımızın refah ve mutluluğunun arttırılmasını sağlamak üzere; Sağlık, Eğitim, Kültür, Sosyal ve Sportif hizmetlerde bulunarak, Kamu yükünü azaltıcı çalışmalar yapmak olup hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.
3.1: Çevrenin kirlenmesini önleyecek önlemlerin alınmasına, kamuoyunun aydınlatılmasına; koru, park ve yeşil alanların korunup yaşatılmasına ilişkin çalışmalar yapmak.
3.2: Halkın refah ve mutluluğunu sağlayacak, uygar gereksinimlerini karşılayacak ekonomik kuruluşların oluşmasına önayak olmak.İlişkili kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve onlara yardımcı olmak.
3.3: Halkın sağlık ve sosyal gereksinimlerinin yeterince karşılanmasını sağlayacak dispanser, klinik, sağlık ocakları kreşler ve benzeri sağlık kuruluşlarını açmak, işletmek, açılmış olanlara yardım etmek ve sağlık taramaları yapmak.
3.4: Özellikle mesleki eğitime yönelik kurslar, seminerler ve okullar açmak; okuma alışkanlığını kazandırmak ve kitaplıklar kurmak; kurulmuş eğitim ve öğretim kurumlarının gelişmesine yönelik yardımlar yapmak, eğitim ve araştırma bursları vermek,
3.5: Topluma ilişkin konularda kamuoyunu aydınlatmak ve sorunları giderecek kural, yöntem ve gerekli bilgileri içerecek yayınları yapmak, konferanslar, paneller, açık oturumlar, sempozyumlar, fuarlar, şenlikler, festivaller, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek.
3.6: Özellikle gençlerin yararlanacakları ve sağlıklı yetişmelerine olanak verecek sportif tesisler kurmak, spor kulüplerinin kurulmasını özendirmek, halkın spor yapma alışkanlık ve kolaylığını sağlayacak düzenlemelere girişmek ve yarışmalar düzenlemek.
3.7: Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir paya sahip belediyelerimizin gereksinme duydukları araç ve gereçlerin ve onarımlarında her türlü yardım ve katkıyı sağlamak; kurulacak tesisler ile kurulmuş tesislerin gereksinimi bulunduğu malzeme, araç-gereç ve giderlerini karşılamak ve elemanları marifetiyle teknik konularda müşavirlik hizmetleri vermek, hizmetlerin yürütülmesinde katkı ve başarıları özellikle belirtilen kişileri ödüllendirmek, gereğinde hizmet adamlarının bilgi ve görgülerini arttırmak için yurtdışına gitmelerini sağlamak ve giderlerini karşılamak.
3.8: Belde hizmetlerinin yürütülmesinde katkı ve başarıları özellikle belirtilen kişileri ödüllendirmek, gereğinde hizmet adamlarının bilgi ve görgülerini arttırmak için yurt dışına gitmelerini sağlamak ve giderlerini karşılamak.
3.9: Amaç ve hizmet konuları doğrultusunda inceleme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları yapmak, konuya yönelik olarak bilgili, deneyimli ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
3.10: İlgili kanun, kararname ve yönetmeliklerle tanımlanan gıda bankacılığı faaliyetleri kapsamında gıda bankacılığı yapmak
3.11: İsmi her ne ad altında olursa olsun yasalara aykırı olmamak üzere Türkiye’nin her yerinde bulunan tüm ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, konut, ev eşyası, eğitim, öğretim, ilaç, tıbbi malzeme, sağlık, kira, sünnet, nişan, düğün, barınma, iş kurma, ölüm, kırtasiye, ulaşım ve diğer bütün hususlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.
3.12: İsmi her ne ad altında olursa olsun yasalara aykırı olmamak üzere Türkiye’nin her yerinde bulunan tüm ihtiyaç sahiplerinin faydalanabilmesi ve vakfımızın amaçları doğrultusunda aşevi, huzur evi, sığınma evi, düşkünler evi, ilk öğretim, lise, üniversite, yüksek okul, fakülte, özel okullar, akademi, araştırma merkezleri, çocuk yuvası, kreş, yurt, pansiyon, dershane, kütüphane, okuma odası, etüt merkezi, v.b. açmak ve işletmek, açılmış olanlara yardım etmek, işbirliği yapmak, bunun için gerekli binaları kiralamak, inşa etmek, satın almak.
 
- 2 -
 
Hukuksal İşlemler Yetkisi
MADDE 4: Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya,devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; vakıf malvarlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal yada gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya; vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollar ile malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa; menkul değerleri almaya ve vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para yada malvarlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını kabule bu hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularına gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalarından gelir elde etmeye ve gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan yada denetimi altında bir işletmeciye; vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.
 
Malvarlığı
MADDE 5: Vakfın Malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 890.000.000.- TL’dir. (SEKİZYÜZDOKSANMİLYON)TL’dir.
Vakfın malvarlığı hiçbir biçimde amaç ve hizmet konuları dışındaki amaç ve konulara ayrılamaz ve harcanamaz.
 
II.BÖLÜM : Yönetim Hükümleri
Vakfın Organları
MADDE 6: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
6.1: Vakıf Kurucuları Kurulu
6.2: Vakıf Başkanı
6.3: Yönetim Kurulu
6.4: Denetçiler
 
MADDE 7: Vakıf Genel Kurulu
Genel Kurul Aşağıdaki Üyelerden Oluşur:
a) Vakfın Kurucusu olan ve ekli listede gösterilen gerçek ve tüzel kişilerden.
b) Vakıf tescilinden sonra en az vakfedenler kadar eşdeğer mali değerleri özgüleyecekler arasından genel kurulca seçilecek gerçek ve tüzel kişilerden.
c) Etkin hizmet ve çabaları ve vakfın amaç ve hizmet konularından sürekli yararlı çalışmalar yapacak gerçek kişilerden genel kurulca uygun görülenler.
ç) Muratpaşa Belediyesi’nin kadrolu başkan yardımcıları vakfa üyedirler. Fiilen görevleri sona erenleri üyelikleri kendiliğinden düşer. Yerine yeni gelen atanır.
d) Muratpaşa Belediyesi meclis üyesi arasından seçilecek 6 üye doğal üye olarak vakıf genel kuruluna katılırlar. Meclisteki üyeliği herhangi bir nedenle sona erenlerin vakıf üyelikleri de sona erer.
e) Genel kurul toplantılarına kurucu üyeler dışındaki üyelerden ardarda mazeretsiz olarak 3 defa katılmayan, vakfa yararlı çalışmalar yapmayan yapılan ikaza rağmen üyelik aidatını zamanında ödemeyen ve vakıf üyeliği sıfatına aykırı hal ve hareketleri olan üyelerin üyeliği yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile sona erer.
 
MADDE 8: Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri;
Genel kurul vakfın en yüksek karar organıdır. Görevleri şunlardır.
a) Yönetim kurulunu seçmek.
b) Denetleme kurulunu seçmek.
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
d) Yönetim kurulunca hazırlanan vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
f) Yönetim ve Denetleme kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Gerektiğinde vakıf senedinde değişiklik yapmak.
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikalar belirlemek.
I) Müracaat ederek üyeliğe kabul edilmek isteyenler hakkında karar vermek.
J) Vakfın mal varlığı konusunda karar vermek veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.
 
- 3 -
 
MADDE 9.1- Genel kurul toplantısı : Genel kurul toplantı zamanı önceden ilân edilir. Genel kurulun ilk toplantısı vakıf tescilini müteakip (1) ay içinde yapılır.
9.2 – Genel kurul yönetim kurulu çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusuna her yıl düzenli olarak;
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere mali yılı takiben Şubat ayı içinde,
b) Bütçe tasarısı ve çalışma raporlarının onaylanması seçimlerin yapılması ile vakfın idaresi ve idamesine ilişkin konuları görüşmek üzere her yıl Kasım ayında toplanır.
Yönetim kurulunun lüzum göreceği hallerde veya genel kurul üyelerinin en az 1/3 ‘ ünün yazılı olarak yönetim kuruluna bildirecekleri istek üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim kurulu isteğin bildirilmesinden itibaren (1) ay içinde toplantıyı yapmaya mecburdur. Vakıflar Bölge Müdürlüğü temsilcisinin toplantıda hazır bulundurulması için yazılı istekte bulunulur.Temsilci bulunması ile ilgili olarak Vakıf Genel Müdürlüğünce belirlenecek miktardan ödeme vakıf tarafından yapılır.
9.3 – Olağan ve olağanüstü toplantılarda gündemde yer almayan konular görüşülmez. Ancak, olağan toplantılarda divanın tespitinden sonra hazır bulunanların en az 1/10 ‘ unun yazılı önerisi ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek senet değişikliği ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.
9.4 – Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi en az yedi (7) gün önce mahalli gazetelerden birinde ilân edilir. Ayrıca vakıf temsilcisi üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirir. Genel kurul, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda nisap yönetim ve denetim kurulu üye sayılarının toplamından az olamaz.
 
Vakıf Başkanı
MADDE 10 : Muratpaşa Belediye Başkanı Vakfın başkanıdır. Vakıf başkanı, vakfın temsilcisi ve yetkili yöneticisi olup, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Başkanın gerekli gördüğü zaman geçici veya sürekli olarak vakıf başkan yardımcısı – bulunmadığı zamanlar başkanın uygun gördüğü yönetim kurulu üyesi – vakıf başkanlığı görevini yürütür.
 
Vakıf Başkanının Görev ve Yetkileri
MADDE 11 : Vakıf Başkanının görev yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
11.1 : Vakıf, Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunu temsil etmek.
11.2 : Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu gündemini hazırlayıp toplantıya çağırmak, çalışmalarını yönetmek ve kararlarını uygulamak.
11.3 : Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarını etkinlik kazandırmak.
11.4 : Vakfın malvarlığını, amaç ve hizmet konularını saygınlığını gözetmek, harcama ve ödeneklerin yasalar ile Vakıf Resmi Senedi hükümlerine uygunluğunu denetlemek.
 
Yönetim Kurulu
MADDE 12 : Yönetim kurulu vakfın yetkili yönetim organı olup oluşumu ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
12.1 : Yönetim kurulu, genel kurulca gizli oyla üç yıllık süre için seçilen 6 asil ve 6 yedek üye ve Vakıf Başkanından oluşur.
12.2 : Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, seçilmiş 6 üyesi arasından bir Vakıf Başkanı Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman, seçilenlerin herhangi bir nedenle ayrılmaları halinde yedek üyeler göreve getirilirler.
12.3 : Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Vakıf Başkanı’nın isteğiyle olağanüstü toplantı yapılabilir. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.Geçerli mazereti olmaksızın ardarda (3) üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.
 
Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri
MADDE 13 : Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
13.1 : Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır.İktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurulmasına karar verir.
13.2 : Genel kurulca belirlenen genel politikanın ışığında vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda iç mevzuat tasarılarını hazırlar.
13.3: Vakfın mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması konusunda gerekli çalışmaları yapar.
13.4 : Vakıf tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki ve sosyal girişimlerde bulunur veya vakıf danışmanları aracılığınla bu işleri yapar.
13.5 : Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, maaşını belirler, gereğinde görevine son verir.
13.6 : Şube ve temsilcilik açılıp açılmamasına veya kapatılmasına karar verir ve bu hususta gereken işlemleri yapar.
13.7 : Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder. Hesap dönemi sonunda gelir, gider cetveli ve bilançolarını düzenleyerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilânını sağlar.
13.8 : Genel kurulca kabul edilen bütçeyi uygular.
13.9 : Genel kurul toplantılarında döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
13.10 : İlgili mevzuat ile vakıf senedi vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
 
- 4 -
Denetçiler
MADDE 14 : Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine bağlı olup ayrıca her türlü denetime de açıktır. Bununla birlikte mali konularda görevli ve yetkili olmak üzere genel kurulca (3) yıllık süre için seçilen (3) asil ve (3) yedek denetçi iç denetimi üstlenir. Denetçiler vakfın defter ve belgeleri üzerinde inceleme yaparlar. İnceleme sonuçlarını yönetim kuruluna ve Şubat ayındaki genel kurul toplantısında rapor halinde sunarlar.
 
Vakıf Yürütme Birimi
MADDE 15 : Vakıf Yürütme Birimi, Vakıf Başkanını gözetim ve denetiminde vakıf organlarının kararlarını uygulamak; iktisadi işletmelerini, tesisler ve diğer birimlerin vakfa ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesini gerektiren işleri yapmakla görevlidir. Vakıf Yürütme Birimi, yetkili yöneticiler, danışmanlar ve yeterli personelden oluşur.
 
III.BÖLÜM : Mali Hükümler
Çalışma Dönemi ve Bütçe
MADDE 16 : Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ ta sona erer. Vakfın yıllık bütçesi, gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçede öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri gibi konular yer alır.
 
Vakfın Gelirleri
MADDE 17 : Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
17.1 : Amaç ve hizmet konularına uygun en az %80’ i 903 sayılı kanunun 4. maddesi gereğince genel, özel ve katma bütçeleri içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar,
17.2: Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları,
17.3: Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerden elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, gelir payı ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları,
17.4: Vakfın sahibi bulunduğu yada ortak olduğu iktisadi işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
17.5: Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak koşullu yada koşulsuz bağışlar ile ölümü bağlı yada bağlı olmayan bağışlar,
17.6: Geziler, gösteriler, şenlikler, festivaller, fuarlar, kermesler ve her türlü toplantılar ile kermeslerden elde edilecek gelirler,
17.7: Diğer gelirler,
 
Mali Uygulamalar
MADDE 18 : Vakfın mali uygulamaları ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
18.1: Vakıf yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin %20’ sini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akça ayırımı ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan %80’ ini ise vakıf amaç ve hizmet konularına özgülemeye zorunludur.
18.2: Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümünü yada bir bölümü vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere özgülenebilir.
18.3: Vakfın amaç ve hizmet konularına özgülediği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü yada bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.
18.4: Vakfın amaç ve hizmet konularına özgülenen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz.Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe yada vakfın malvarlığını arttıracak yatırımlar için kullanılabilir.
18.5: Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmet ve tesislerinde en az % 10 kapasite, yoksul ve yetenekli kimselere ayrılır.
18.6: Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ile değişiklikleri uygulanmadan önce genel kurulun onayına sunar. Onaylanan bütçe aynen uygulanır.
18.7: Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.
 
Yedek Akçe
MADDE 19: Yedek akçe ayrılıp ayrılmayacağına, ayrılan yedek akçenin yeterli olup olmadığına yönetim kurulu karar verir. Yedek akçe karşılıkları hesaben değil aktifte en iyi biçimde nemalanacak menkul değerler ile tutulur.
 
Görev Ödeneği
MADDE 20: Çalışma dönemi bütçesi giderler çizelgesinde ön görülmek kaydı ile Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilere Vakıf Genel Kurulunca belirlenecek ücret görev ödeneği olarak verilebilir.
 
- 5 -
 
VI. BÖLÜM : Genel Hükümler
Vakıf İktisadi İşletmeleri
MADDE 21: Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek, uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakfın İktisadi İşletmeleri kurulabilir. Yönetim Kurulunca onaylanacak iktisadi işletmeler sözleşmesinde vakfın tesciline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, yönetim biçimi ve temsili, yöneticilerin sorumluluğunu ve ilkeleri ile denetimi gibi hükümler yer alır. Vakıf İktisadi İşletmelerin Ticaret Sicili nizamnamesi hükümleri uyarınca tescil edilir.
 
Resmi Senet Değişikliği
MADDE 22: Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya genel kurul üye tam sayısının en az (1/5) yazılı teklifi ve genel kurul kararı ile yapılır. Değişikliklere bağlı uygulamalar yasal usule uygun olarak yapılır.
 
Vakfın Dağılması
MADDE 23: Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır yada vakfın ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Vakıf Genel Kurulu toplantısında Vakfın dağıtılmasına karar verilebilir.
Yönetim Kurulu Yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü de alınmak suretiyle dağılma işlemleri başlar.
Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra hazırlanan dağılma bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı kurulmuş tesislerin konulmuş ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile yönetim kurulunun uygun gördüğü benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir.
 
Hüküm Eksikliği
MADDE 25 : Vakıf resmi senedinde, hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ile Vakıflar hakkında tüzük hükümleri uygulanır.
MADDE 26: Vakıf Resmi senedi, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin tescile ilişkin kararı ile birlikte Noterlikçe onayladığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.
 
Vakf Edenler
MADDE 27: Vakfa özgüledikleri mali değerler ile Vakfı oluşturan vakf edenlerin ad, soyadı, konut ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir.


 
VAKFEDENLERİN ADI ve SOYADI UYRUĞU VAKFA TAHSİS EDİLEN TUTAR
1 Mim.Mehmet MANAVOĞLU T.C. 10.000.000.-
2 Yavuz CANÖZ T.C. 10.000.000.-
3 Gaye DOĞANOĞLU T.C. 10.000.000.-
4 Galip TANDOĞAN T.C. 10.000.000.-
5 Ali ZEYBEK T.C. 10.000.000.-
6 Mehmet DİKMEN T.C. 10.000.000.-
7 Akay ARMAĞAN T.C. 10.000.000.-
8 Hüsamettin AKSAKAL T.C. 10.000.000.-
9 Hasan EVYAPAN T.C. 10.000.000.-
10 Hüseyin ŞANLI T.C. 10.000.000.-
11 Cemil Cahit SÖNMEZ T.C. 10.000.000.-
12 Mahmut BAYSAL T.C. 10.000.000.-
13 Ünal TANKER T.C. 10.000.000.-
14 Ahmet AKÇA T.C. 10.000.000.-
15 Süleyman SARIKAYA T.C. 10.000.000.-
16 Gültekin GENCER T.C. 10.000.000.-
17 Hasan PARLAR T.C. 10.000.000.-
18 Ali DUMLUPINAR T.C. 10.000.000.-
19 Abdullah ÇAKMAK T.C. 10.000.000.-
20 Yaşar SOBUTAY T.C. 10.000.000.-
21 İsmail OKUDAN T.C. 10.000.000.-
22 Nafiz TANIR T.C. 10.000.000.-
23 Reşit KINAY T.C. 10.000.000.-
24 Cabir ERTUĞ T.C. 10.000.000.-
25 Ercüment ERSÜ T.C. 10.000.000.-
26 Mustafa KINA T.C. 10.000.000.-
27 Yüksel ÖZLER T.C. 10.000.000.-
28 Tahir GÜNDOĞAY T.C. 10.000.000.-
29 İsmail HAZERAN T.C. 10.000.000.-
30 Hüseyin YILMAZ T.C. 10.000.000.-
31 Ömer KUK T.C. 10.000.000.-
32 Hüseyin TUĞCU T.C. 10.000.000.-
33 Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı T.C. 50.000.000.-
34 Muratpaşa Belediye Başkanı T.C. 500.000.000.-
35 Cenan CİMRİN T.C. 10.000.000.-
36 Salih TUNCER T.C. 10.000.000.-

- 6 -

 
GEÇİCİ MADDE 1: Vakfın kuruluşunda ilk Vakıf Başkanı, Muratpaşa Belediyesi Başkanı Mim. Mehmet MANAVOĞLU’dur.
İlk Yönetim Kurulu
GEÇİCİ MADDE 2 : Vakfın kuruluşunda ilk Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda gösterilmiştir.
 
2.1 : Başkan Yard: : Hüseyin ŞANLI
2.2 : Sekreter : Abdullah ÇAKMAK
2.3 : Sayman : Ercüment ERSÜ
2.4 : Üye : Gültekin GENCER
2.5 : Üye : Ahmet AKÇA
2.6 : Üye : Ali DUMLUPINAR

Yedek Üyeler
1. Süleyman SARIKAYA
2. Ünal TANKER
3. Nafiz TANIR
4. Ömer KUK
5. Hasan PARLAR
6. Cemil Cahit SÖNMEZ

İlk Denetçiler
GEÇİCİ MADDE 3 : Vakfın kuruluşunda ilk denetçiler aşağıda gösterilmiştir.
ASİLLER
3.1 : Hasan EVYAPAN
3.2 : Reşit KINAY
3.3 : Yüksel ÖZLER

Yedek Denetçiler
3.4 : Ertan BÜYÜKERDOĞAN
3.5 : Hasan ŞİMŞEK
3.6 : Ahmet GÜNDEŞLİOĞLU

Temsilci İşlemleri Yetkisi
GEÇİCİ MADDE 4 : Vakıf Resmi Senedinin yetkili Asliye Hukuk Mahkemesince tescili işlemleri ve gerekecek Resmi Senet değişiklikleri için Hasan Ali PÜSKÜRT yetkili olarak atanmıştır.
- 7 -

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                                                                                                                         Y. No. :12 Nisan 1995
Verilen bu tarihleri ben yeminli noter aynen yazdım. İlgililere verdim, okudum, yazılanların tam istedikleri gibi yazılığını beyan ve ibra etmeleri üzerine Düzenleme Vakıf Senedi altı ilgililere ve tarafımdan imzalandı ve mühürledim.
 
Bindokuzyüzdoksanbeş senesi Nisan ayının Onikinci günü 12.04.1995

VAKFIN KURUCULARI
1- Muratpaşa Belediye Başkanlığı’na izafeten kendi adına asaleten Mehmet MANAVOĞLU
2- Yavuz CANÖZ
3- Gaye DOĞANOĞLU
4- Galip TANDOĞAN
5- Ali ZEYBEK
6- Mehmet DİKMEN
7- Akay ARMAĞAN
8- Hüsamettin AKSAKAL
9- Hasan EVYAPAN
10- Hüseyin Sıtkı ŞANLI
11- Mahmut BAYSAL
12- Ünal TANKER
13- Ahmet AKÇA
14- Süleyman SARIKAYA
15- Gültekin GENCER
16- Hasan PARLAR
17- Ali DUMLUPINAR
18- Abdullah ÇAKMAK
19- Yaşar SOBUTAY
20- İsmail OKUDAN
21- Nafiz TANIR
22- A.Reşit KINAY
23- Cemil Cabir ERTUĞ
24- Ercüment ERSÜ
25- Yüksel ÖZLER
26- Tahir GÜNDOĞAY
27- İsmail HAZEREN
28- Mustafa KINA
29- Hüseyin YILMAZ
30- Ömer KUK
31- Hüseyin TUĞCU
32- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Adına
33- Cemil Cahit SÖNMEZ
34- Cenan CİMRİN
35- Salih TUNCER


TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                                                                                                                        Y. No. : 12 Nisan 1995
 
Dayanak
1- Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından 03.04.1995 tarih ve 00/1275 sayılı yazıları ile Vakfa tüzel kişi olarak kurucu üye sıfatı ile iştirak edilmesi ve 07.03.1995 tarihli 800 sayılı sirküleri ilede Osman BERBEROĞLU’ nun Oda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu görüldü.
2- Antalya İlçe Kurulu Başkanlığı’ndan verilme 30.03.1994 tarihli mazbatadan Mehmet MANAVOĞLU’nun Antalya Merkez Muratpaşa Belediye Başkanı olduğu görüldü.
İşbu müstenidat noterlik K.nun 79 maddesi gereği çıkarılmıştır.
- 8 -
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                                                                                                                        Y. No. : 12 Nisan 1995
Düzeltme Beyannamesi
Antalya Birinci Noterliğinden tasdikli 12.04.1995 tarih ve 13086 Y. No.’lu ADALYA SAĞLIK, EĞİTİM ve KÜLTÜR VAKFI ünvanlı vakıf ana sözleşmesinin 9. sayfasında amaç ve hizmet konuları başlıklı 3. maddesinin 3.7 bendinin son satırında yazılı bulunan “ve istihden açığını gidermek” cüzlesinin çıkartılarak 10. sayfada vakfın organları başlıklı 6. maddesinin 6.1 bendinde “kurucuları” kelimesinin çıkartılarak yine 14. sayfasındaki Resmi Senet değişikliği başlıklı 22. maddesinin 6. satırındaki “Yönetmenler Meclisi” kelimelerinin çıkartılarak yerine “Genel Kurul” kelimeleri yazılmak üzere diğer kısımları aynen bırakılmak üzere diğer kısımları aynen bırakılarak düzeltildiğini beyan ve ikrar ederim.
 
Düzeltme Beyanında Bulunan
Hasan Ali PÜSKÜRT
Muratpaşa Belediyesi / ANTALYA
Dayanak : Noterliğimizden tastikli 12.04.1995 tarih ve 13086 Y.no.’lu Vakıf Senedinin geçici 4. maddesi ile Hasan Ali PÜSKÜRT’ ün yetkisi görüldü.
 
KARAR
T.C.
ANTALYA
ASLİYE 10 HUKUK MAHKEMESİ
SAYI
ESAS NO : 1995/381
KARAR NO : 1995/332
HAKİM : Çetin SAVAŞ/21255
KATİP : Mustafa VARAN
DAVACI : Adalya Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı adına Hasan Ali PÜSKÜRT Muratpaşa
Belediyesi Antalya
DAVA : Vakıf Tescili
DAVA TARİH İ: 21.04.1995
KARAR TARİHİ : 05 05 1995
Davacı tarafından açılan vakıf tescili davasının mahkememizde yapılan açık yargılanması sonucunda.
 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ / Davacı dilekçesinde kurucusu olduğunu bildirdiği Adalya Sağlık, Eğitim Ve Kültür Vakfının resmi senedinin noterlikçe onaylandığını, vakfın adı, amacı, yönetimi ve mal varlığı konusunda İlgili hükümleri eksiksiz olarak gösterildiğini, tescili için gerekli şartlarının yerine getirildiğini beyanla tescil kararı verilmesini istemiş, dilekçeye ekli olarak ibraz edilen Antalya 1. noterliğinin 12.04.1995 tarih Ve 13086 yevmiye numaralı vakıf senedinin gerekli yasal şartları taşıdığı, vakıf senedinde belirtilen paranın Vakıf Bank Antalya Şubesindeki hesaba 890.000.000.- Tl. olarak bloke edildiği, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 28.04.1995 tarihli cevabı yazılarına göre vakıf Senendinde Antalya 1. noterliğinin 02.05.1995 tarih te 16086 yevmiye numaralı düzeltme beyannamesi ile gerekli düzeltmelerin yapıldığı, vakıf senedinin düzeltilmiş şekline göre vakfın tescilinde sakınca olmadı görülmekle mevcut delil durumuna göre talebin kabulüne karar vermek gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.
 
Hüküm/ Yukarıda açıklanan gerekçeye bianen ;
 
1- Talebin kabülü İle Adalya Sağlık, Eğitim Ve Kültür Vakfı ( ADASEK) nın M.K.nun 74. maddesi gereğince Vakıf siciline tesciline, durumun merkezi sicili kayıt edilmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğüne tebliğine,
2- Peşin alanın 124.500.-Tl. harcın mahsubu İle başka harc alnmasına mahal olmadığına,
3- Davanın niteliğine göre masrafların davacının üzerinde bırakılmasına dair, yasa yolları açık olmak üzere davacı temsilcisinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 05.05.1995 Hakim : 21255
Vakıflar Genel Müdürlüğü verildiği 25.05.1995 günüde kesinleştiği tasdik olunur. 25.05.1995
Not: Mahkeme tescil defterinin 1 sıra numarasına kaydı yapılmıştır. 25.05.1995
 
- 9 -